OGÓLNE WARUNKI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zgodnie z niniejszym Regulaminem Magar to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Magar z siedzibą w Polsce, ul  Zofii Holszańskiej 5, Radom, NIP 948-21-99-245, świadcząca Usługi oferowane na stornie https://magar.radom.pl/ na rzecz Klienta.

1.2 Podane poniżej terminy i wyrażenia mają znaczenie nadane w niniejszym dokumencie:

1.2.1 „Regulamin” oznacza ogólne warunki handlowe Magar określone poniżej;

1.2.2 „Klient” oznacza osobę, firmę, organizację, podmiot statutowy lub podmiot prawny, na rzecz której Magar zgodziło się świadczyć Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem;

1.2.3 „Usługi” oznaczają: dostarczenie wybranej skóry garbowanej.

1.2.4 „Cena” oznacza cenę, jaką Magar pobiera od Klienta za wykonanie Usług, zgodnie z Wyceną.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Umowa może być zawarta w sposób tradycyjny tj. zamówienie, akceptacja lub akceptacja wyrażona pisemnie, a także elektronicznie – e-mailem lub przez Internet. Wycena musi określać Klienta, Usługi, szczegóły zamówionego Świadczenia Usługi, termin, Cenę oraz wszelkie szczególne wymagania Klienta.

2.2 Umowa może zostać zawarta za pośrednictwem pracowników Magar w następujący sposób.

2.2.1 Klient przekazuje swoje żądanie Magar na piśmie, bądź przez formularz kontaktowy znajdujący się na pimie.

2.2.2 W odpowiedzi na zapytanie Klient otrzymuje wycenę żądanych Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena z oferty nie zawiera podatku VAT.

2.2.3 Klient zleca wykonanie Usług poprzez akceptację lub zatwierdzenie złożonej oferty, wyrażonej Magar w formie pisemnej lub elektronicznej.

2.3 Przyjęcie lub zgoda udzielona przez Klienta na ofertę oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu.

2.4 Niezależnie od odmiennego postanowienia Magar ma prawo żądać zawarcia umowy w formie pisemnej.

2.5 W każdym przypadku anulowania zamówienia, niezależnie od przyczyny, Klient zobowiązany jest do zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającej pracy już wykonanej przez Magar.

3.  WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Cena, powiększona o wszelkie należne podatki i opłaty związane z Usługami, jest płatna w euro, dolarach amerykańskich, GBP lub PLN w terminie uzgodnionym pomiędzy Magar a Klientem i określonej kwocie.

3.2 Niezależnie od innych postanowień stanowiących inaczej, Magar ma prawo żądać przedpłaty do łącznej kwoty Ceny przed rozpoczęciem świadczenia 

5. REKLAMACJE

5.1 Klient zobowiązany jest do zgłaszania Magar pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich reklamacji dotyczących otrzymanego produktu bądź uslugi w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dostarczenia produktu.

5.2 Powiadomienie określone w punkcie 5.1 powyżej nie zwalnia Klienta z jego zobowiązań płatniczych.